عمل دار

( عَمَل دار )
{ عَمَل + دار }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حاکم