عمود وار

( عُمُود وار )
{ عُمُود + وار }
( عربی )

تفصیلات


متعلق فعل
١ - عموداً