عنبربیز

( عَنْبرَبیز )
{ عَم + بَر + بیز (ی مجہول) }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوشبو دار