عنبر سرشت

( عَنْبَر سِرِشْت )
{ عَم + بَر + سِرِشْت }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوشبودار