عنود

( عَنُود )
{ عَنُود }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سرکش