عین غین

( عَین غَین )
{ عَین (ی لین) + غَین (ی لین) }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ہم شکل۔