عینی شہادت

( عَینی شَہادَت )
{ عَے + نی + شَہا + دَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - چشم دید گواہی۔