جان باختہ

( جان باخْتَہ )
{ جان + باخ + تَہ }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - جاں باز۔