جانی دوست

( جانی دُوسْت )
{ جا + نی + دوسْت (و مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - پیارا دوست۔