جلوہ فروش

( جَلْوَہ فَروش )
{ جَل + وَہ + فَروش (و مجہول) }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ظاہر