جوڑ بازی

( جوڑ بازی )
{ جوڑ (و مجہول) + با + زی }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مکاری