جیتا[1]

( جِیتا[1] )
{ جی + تا }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت مقداری
١ - زیادہ