جیتن ہارا

( جِیتَن ہارا )
{ جی + تَن + ہا + را }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - فاتح