خارجی وجود

( خارْجی وُجُود )
{ خار + جی + وُجُود }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - جسمِ انسانی۔