خاص بر دار

( خاص بَرْ دار )
{ خاص + بَر + دار }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - درباری