خالی ازعلت

( خالی اَزعِلَّت )
{ خا + لی + اَز + عِل + لَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بے وجہ۔