خام تر

( خام تَر )
{ خام + تَر }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ناتمام۔