خاندانی پاسبان

( خانْدانی پاسْبان )
{ خان + دا + نی + پاس + بان }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - فوجی پاسبان۔