خانہ خرابی

( خانَہ خرابی )
{ خا + نَہ + خَرا + بی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ویرانی