خاوری

( خاوَری )
{ خا + وَری }
( فارسی )

تفصیلات


صفت نسبتی
١ - مشرقی