خبیت بالیدگی

( خَبِیت بالِیدَگی )
{ خَبیث + با + لی + دَگی }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ناسوری یا سرطانی افزائش یا بڑھواری۔