خدائی خوار

( خُدائی خوار )
{ خُدا + ای + خار (و معدولہ) }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تباہ حال۔