خلل دماغ

( خَللِ دِماغ )
{ خَلَلے + دِماغ }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دیوانگی