خنجر دو دم

( خَنجَرِ دو دَم )
{ خَن + جَرے + دو (و مجہول) + وَم }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دو دھارا خنجر۔