خواب خرگوش

( خوابِ خَرْگوش )
{ خا (و معدولہ) + بے + خَر + گوش (و مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (مجازاً) گہری نیند۔