خواب صادق

( خوابِ صادِق )
{ خا (و معدولہ) + بے + صاد + دِق }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - سچا خواب۔