خواب عدم

( خوابِ عَدَم )
{ خا (و معدولہ) + بے + عَدَم }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ابدی نیند۔