خواب غفلت

( خوابِ غَفْلَت )
{ خا (و معدولہ) + بے + غَف + لَت }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (مجازاً) بے پروائی۔