خوابیدہ

( خوابیدَہ )
{ خا (و معدولہ) + بی + دَہ }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سویا ہوا۔