ظفر بند

( ظَفَر بَنْد )
{ ظَفَر + بَنْد }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - کُشتی