غارت غول

( غارَت غول )
{ غا + رَت + غول (و مجہول) }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تباہ و برباد