غنود

( غُنُود )
{ غُنُود }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - اونگھ