غوغا پسندی

( غَوغا پَسَندی )
{ غَو (و لین) + غا + پَسَن + دی }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شور و غل مچانا۔