خورشید انور

( خورْشِید اَنْور )
{ خُر (و غیر ملفوظ) + شِید + اَن + وَر }
( فارسی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - سورج