خورشید لقا

( خورْشِید لِقا )
{ خُر (و غیر ملفوظ) + شِید + لِقا }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوبصورت