خوش ترکیب

( خوش تَرْکِیب )
{ خُش (و غیر ملفوظ) + تَر + کِیب }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوشنما