خوش خرید

( خوش خَرِید )
{ خُش (و غیر ملفوظ) + خَرِید }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اچھا سودا۔