خوش سخن

( خوش سُخَن )
{ خُش (و غیر ملفوظ) + سُخَن }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش بیان