خوش سوادی

( خوش سَوادی )
{ خُش (و غیر ملفوظ) + سَوا + دی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شادابی