خوش طبعی

( خوش طَبْعی )
{ خُش (و غیر ملفوظ) + طَب + عی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دل لگی۔