خوش طریق

( خوش طَرِیق )
{ خُش (و غیر ملفوظ) + طَرِیق }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مہذب