خوش قماش

( خوش قُماش )
{ خُش (و غیر ملفوظ) + قُماش }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیک عادت