خوش کار

( خوش کار )
{ خُش (و غیر ملفوظ) + کار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - کارآمد