خوش گلی

( خوش گِلی )
{ خُش (و غیر ملفوظ) + گِلی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - خوب صورتی