خوش مان

( خوش مان )
{ خُش (و غیر ملفوظ) + مان }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - عزت