خوش معاش

( خوش مَعاش )
{ خُش (و غیر ملفوظ) + مَعاش }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دولت مند