خوش معاشی

( خوش مَعاشی )
{ خُش (و غیر ملفوظ) + مَعا + شی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بے فکری۔