خوشامد دوست

( خوشامَد دوسْت )
{ خُشا (و معدولہ) + مَد + دوسْت (و مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوشامد پسند۔