خوشبو

( خوشْبُو )
{ خُش (و معدولہ) + بُو }
( فارسی )

تفصیلات