خوشبو دانہ

( خوشْبُو دانَہ )
{ خُش (و معدولہ) + بُو + دا + نَہ }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - خوشبودار چیز۔